MADE IN USA / 100 paintings

Bezpośrednią inspiracją do powstania cyklu „Made in USA” stała się podróż do Stanów, podczas której Piotr Szczur doświadczył piękna i niezwykłej różnorodności krajobrazu roztaczającego się wzdłuż słynnej Route 66. W swoich najnowszych obrazach artysta przedstawia Amerykę w kompresji, zamyka ogromne przestrzenie w często bardzo niewielkich formatach płócien, wyciąga esencję z rzeczywistości. W amerykańskim krajobrazie, malowanym przez Piotra Szczura, ludzie są niemal nieobecni. Szczególne miejsce natomiast zajmuje w nim niebo, które niejednokrotnie bierze w posiadanie znaczną część kompozycji. To w jego obrębie rozgrywa się najczęściej główna akcja przedstawienia, to za jego pośrednictwem artysta prowadzi narrację.
Cykl „Made in USA” stanowi zwieńczenie istotnej zmiany w treści i formie obrazów Piotra Szczura, która stopniowo dokonywała się w ostatnich latach. Artysta znany z pogłębionych psychologicznie portretów, przenosi swoją uwagę ku malarstwu pejzażowemu, jednocześnie ograniczając ważny do tej pory związek obrazu z fotografią. Choć Piotr Szczur przedstawia faktycznie istniejące fragmenty krajobrazu, to jednak, szczególnie gdy wyizoluje się pojedyncze płótna z kontekstu całego zbioru, dostrzec można coraz wyraźniejsze odchodzenie od fotorealizmu. Najważniejsze staje się wrażenie, emocjonalny odbiór rzeczywistości. Artysta skupia się na formie dzieła, celebruje malarskość, świadomie prowadzi dukt pędzla, a jednocześnie zdarza mu się opryskiwać farbą wybrane fragmenty kompozycji, po to, by dopuścić do głosu element kontrolowanego przypadku. Opisanie Ameryki staje się więc również punktem wyjścia dla eksperymentów i rozważań nad formą dzieła, które, w coraz bardziej zauważalny sposób, prowadzą artystę ku abstrakcji.
Pomimo niewielkich rozmiarów, obrazy z cyklu „Made in USA” kryją w sobie niezwykle intrygującą wieloznaczność interpretacyjną. Prawie każdy z nich może funkcjonować jednocześnie jako autonomiczny pejzaż, niezależne przedstawienie konkretnego miejsca lub też znak, symbol Stanów Zjednoczonych jako całości. Jednocześnie należy pamiętać, że są one również fragmentami wielkiej układanki, która, gdy zostanie skompletowana, ukazuje ogrom i zróżnicowanie krajobrazu naturalnego i kulturalnego współczesnej Ameryki. Kluczowy staje się zatem właściwy sposób ekspozycji obrazów w przestrzeni galerii, który odsłania przed nami prawdziwe znaczenie tego cyklu. Amerykańskie płótna Piotra Szczura to nie tylko pamiątki, utrwalone wspomnienia z odbytej podróży. Dopiero zawieszone w jednej linii zaczynają funkcjonować jako rodzaj mapy, świadectwo przebytej drogi – zarówno w sensie fizycznym, jak również duchowym. I choć wszystkie prace z tego zbioru różnią się od siebie tak, jak poszczególne Stany Ameryki, to jednak cykl „Made in USA” łączy się w niezwykle spójną całość. W obrazach Piotra Szczura odnajdziemy konsekwentny zachwyt nad majestatem amerykańskiego nieba, poczucie niczym nieskrępowanej wolności, romantyczną wrażliwość, z jaką artysta przeżywa i przedstawia otaczający go pejzaż oraz, przede wszystkim, głębokie zrozumienie i świadomość przynależności do miejsca, za którym wciąż tęskni.
.
.
.
.

The direct inspiration for the “Made in USA” series was a trip to the United States, during which Piotr Szczur experienced the beauty and unusual diversity of the landscape along the famous Route 66. In his latest paintings, the artist presents America in compression, closes huge spaces in often very small canvas formats, and extracts the essence from reality. In the American landscape, painted by Piotr Szczur, people are mostly absent. A special place is occupied by the sky, which often takes possession of a significant part of the composition. It is there that the main action of the play is usually performed, and through it the artist constructs a narrative.
The “Made in USA” series marks the culmination of a significant change in the content and form of Piotr Szczur’s paintings, which have been gradually taking shape in recent years. An artist known for his psychological portraits now brings his attention to landscape painting, at the same time limiting the relationship of painting and photography that has been important in past years. Piotr Szczur represents actually existing fragments of the landscape, although, especially when we isolate the individual paintings from the context of the entire collection, one can see an increasingly clear departure from photorealism. The most important thing is the impression, the emotional perception of reality. The artist focuses on the form of the artwork, celebrates the medium, deliberately guides the brushstroke, and, at the same time, splashes color on selected fragments of the composition so as to allow the element of the controlled fortuity to come to life. The portrayal of America also becomes the starting point for experiments and reflections on the form of the artwork, which, in an increasingly noticeable way, lead the artist towards abstraction.

Marcin Krajewski
MADE IN USA

WELCOME, 38/100, oil on canvas, 2016

A SPEEDING CAR | PĘDZĄCY SAMOCHÓD, 84/100, oil on canvas, 2018
https://www.saatchiart.com/art/Painting-A-speeding-car/1232665/4969850/view

PLAŻA | A BEACH, 19/100, oil on canvas, 2016
https://www.saatchiart.com/art/Painting-A-beach/1232665/4916948/view

A MOTEL CANTEEN | JADALNIA MOTELOWA, 56/100, oil on canvas, 2016

ROZMYTE NIEBO | A BLURRED SKY, 17/100, oil on canvas, 2016

MECHANIK | A CAR WORKSHOP, 15/100, oil on canvas, 2016

WSCHÓD NAD DOLINĄ | A SUNRISE OVER A VALLEY, 14/100, oil on canvas, 2016

ŚWIT 66 | DAWN 66, 13/100, oil on canvas, 2016

LAS VEGAS, 12/100, oil on canvas, 2016

FIOLETOWE GÓRY | PURPLE MOUNTAINS, 11/100, oil on canvas, 2016

PO BURZY | AFTER THE STORM, 6/100, oil on canvas, 2016

MONUMENT VALLEY, 5/100, oil on canvas, 2018

KOPALNIA | A MINE, 4/100, oil on canvas, 2016

DOM INDIAN | A NATIVE AMERICAN HOME, 3/100, oil on canvas, 2016
https://www.saatchiart.com/art/Painting-A-Native-American-home/1232665/4916711/view

RANCZO PO HURAGANIE | A RANCH AFTER A HURRICANE, 16/100, oil on canvas, 2016

DOM NA PUSTYNI | HOUSE IN THE DESERT, 2/100, oil on canvas, 2016

ZACHODNIE WYBRZEŻE | WEST COAST, 1/100, oil on canvas, 2015

A GREEN BUS | ZIELONY AUTOBUS, 54/100, oil on canvas, 2016

A CHURCH IN PAGE | KOŚCIÓŁ W PAGE, 68/100, oil on canvas, 2016

MALIBU 65/100, oil on canvas, 2016
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Malibu/1232665/4916882/view

PEOPLE IN BLACK STOPPING OFF | POSTÓJ CZARNYCH LUDZI, 74/100, oil on canvas, 2016
https://www.saatchiart.com/art/Painting-People-in-black-stopping-off/1232665/4916855/view

CROSS ROADS, 22/100, oil on canvas, 2016

OASIS | OAZA, 81/100, oil on canvas, 2018

POST, 93/100, oil on canvas, 2016
https://www.saatchiart.com/art/Painting-Post/1232665/4916972/view